SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Đao
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:24:58
 Đao
 
HÌNH ẢNH
 
TÊN MÓN ĐỒ
 
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
 
CHỦNG LOẠI
 
GIÁ TRỊ
 
CHỦNG TỘC
 
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
 
GIÁ
 
http://images.mmosite.com/sro/images/db/items/weapon/blade_11.jpg
 
 
101
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
11
 
9142000
 
http://images.mmosite.com/sro/images/db/items/weapon/blade_10.jpg
 
 
98
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
10
 
8268000
 
 
 
94
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
10
 
7357000
 
 
 
90
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
10
 
6492000
 
 
 
85
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
9
 
5614000
 
 
 
80
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
9
 
4795000
 
 
 
76
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
9
 
4042000
 
 
 
72
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
8
 
3260000
 
 
 
68
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
8
 
2606000
 
 
 
64
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
8
 
1724000
 
 
 
60
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
7
 
1094000
 
 
 
56
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
7
 
883000
 
 
 
52
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
7
 
689000
 
 
 
48
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
6
 
532000
 
 
 
45
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
6
 
437500
 
 
 
42
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
6
 
350000
 
 
 
38
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
5
 
256000
 
 
 
35
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
5
 
200500
 
 
 
32
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
5
 
150000
 
 
 
29
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
4
 
109500
 
 
 
26
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
4
 
79500
 
 
 
24
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
4
 
62000
 
 
 
21
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
3
 
38750
 
 
 
18
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
3
 
23000
 
 
 
16
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
3
 
15250
 
 
 
13
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
2
 
8000
 
 
 
10
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
2
 
4000
 
 
 
8
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
2
 
3500
 
 
 
5
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
1
 
2250
 
 
 
3
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
1
 
1500
 
 
LiễuDiệpĐao
 
1
 
Đao
 
Đồthường
 
Châu Á
 
1
 
890