SRO - Net2E
Về trang chủ
Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Cung
Cập nhật lúc 23-09-2014 15:26:22
 Cung
 
HÌNH ẢNH
 
TÊN MÓN ĐỒ
 
CẤP ĐỘ YÊU CẦU
 
CHỦNG LOẠI
 
GIÁ TRỊ
 
CHỦNG TỘC
 
CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ
 
GIÁ
 
 
Cung Thần Hành Kim Cương
 
101
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
11
 
10158000
 
 
Cung Hoa Vũ Thiên Sát
 
98
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
10
 
9187000
 
 
Cung Hoa Vũ Thiên Hồn
 
94
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
10
 
8174000
 
 
Cung Hoa Vũ Thiên Nguyên
 
90
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
10
 
7214000
 
 
Cung Phong Hầu Thiên Đạo
 
85
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
9
 
6238000
 
 
Cung Phong Hầu Chính Đạo
 
80
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
9
 
5328000
 
 
Cung Phong Hầu Ma Đạo
 
76
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
9
 
4491000
 
 
Cung Hạo Nguyệt Lưỡng Nghĩa
 
72
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
8
 
3623000
 
 
Cung Hạo Nguyệt Tử Ngọ
 
68
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
8
 
2896000
 
 
Cung Hạo Nguyệt Càn Khôn
 
64
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
8
 
1915000
 
 
Cung Liệt Phong Thanh Long
 
60
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
7
 
1216000
 
 
Cung Liệt Phong Chu Tước
 
56
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
7
 
981000
 
 
Cung Liệt Phong Bạch Hổ
 
52
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
7
 
766000
 
 
Cung Hàn Nguyệt Dịch Phong
 
48
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
6
 
591000
 
 
Cung Hàn Nguyệt Cuồng Phong
 
45
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
6
 
486000
 
 
Cung Hàn Nguyệt Huyền Phong
 
42
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
6
 
389000
 
 
Cung Tiểu Long Lôi Điện
 
38
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
5
 
284000
 
 
Cung Tiểu Long Hắc Tuyết
 
35
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
5
 
222500
 
 
Cung Tiểu Long Xích Hỏa
 
32
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
5
 
167000
 
 
Cung Thu Tiếu Uy Vũ
 
29
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
4
 
121500
 
 
Cung Thu Tiếu Trung Tũng
 
26
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
4
 
88500
 
 
Cung Thu Tiếu Thần Lực
 
24
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
4
 
69000
 
 
Cung Thiết Thai Truy Hồn
 
21
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
3
 
43000
 
 
Cung Thiết Thai Đoạt Mệnh
 
18
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
3
 
25500
 
 
Cung Thiết Thai Hàn Phong
 
16
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
3
 
17000
 
 
Cung Thanh Minh Cường Lực
 
13
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
2
 
8750
 
 
Cung Thanh Minh Đại Lực
 
10
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
2
 
4250
 
 
Cung Thanh Minh
 
8
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
2
 
3750
 
 
Cung Hoàng Đồng Cường Lực
 
5
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
1
 
2750
 
 
Cung Hoàng Đồng Đại Lực
 
3
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
1
 
1750
 
 
Cung Hoàng Đồng
 
1
 
Cung
 
Đồ thường
 
Châu Á
 
1
 
990